رجیستری Docker

بدون تحریم و با سرعت فوق العاده از داکر ایمیج بگیرید!

ایمیج های داکر را از سرور های قدرتمند ابر ایران سرور دریافت کنید.

راهنمای نصب
پس از نصب داکر، برای استفاده از ایمیج ها مراحل زیر را انجام دهید:

1. با استفاده از دستور زیر فایل daemon.js را ایجاد کنید.

فایل daemon.json در ویندوز و مک در مسیر USER_HOME/.docker/daemon.json و در لینوکس در مسیر /etc/docker/daemon.json وجود دارد

nano /etc/docker/daemon.json 

2. محتویات زیر را در این فایل کپی کنید

         
{
 "registry-mirrors": ["https://docker.iranserver.com"]
}
         

3. سرویس داکر را با دستورات زیر ریستارت کنید

systemctl daemon-reload

systemctl restart docker

4. تست کنید و از سرعت فوق العاده لذت ببرید

docker run hello-world