رجیستری Docker

بدون تحریم و با سرعت فوق العاده از داکر ایمیج بگیرید!

ایمیج های داکر را از سرور های قدرتمند ابر ایران سرور دریافت کنید.

راهنمای نصب
پس از نصب داکر، برای استفاده از ایمیج ها مراحل زیر را انجام دهید:

1. با استفاده از دستور زیر فایل daemon.js را ایجاد کنید.

فایل daemon.json در ویندوز و مک در مسیر USER_HOME/.docker/daemon.json و در لینوکس در مسیر /etc/docker/daemon.json وجود دارد

nano /etc/docker/daemon.json 

2. محتویات زیر را در این فایل کپی کنید

         
{
 "registry-mirrors": ["https://docker.iranserver.com"]
}
         

3. سرویس داکر را با دستورات زیر ریستارت کنید

systemctl daemon-reload

systemctl restart docker

4. تست کنید و از سرعت فوق العاده لذت ببرید

docker run hello-world

Team

None of us, including me, ever do great things. But we can all do small things, with great love, and together we can do something wonderful.

ًReza Bojnord

Senior Cloud manager

🎖🎖colonel🎖🎖

Ali Ebrahimipour

Cloud Specialist️

🎖Captain🎖

Soroush Kaviani

Cloud Specialist️

🎖Captain🎖️

MohammadReza Moghaddasi

Cloud Specialist️

🎖Captain🎖️